תנאי השימוש באתר אבלנט

כללי

1.       השימוש באתר אבלנט (להלן: "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מפורשת מצדך, המשתמש, המבקר באתר ובכל חלקיו  לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

2.       תנאי השימוש באתר מנוסחים לעתים בלשון זכר, וזאת מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

3.       תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת נתיבי אינטרנט לישראל בע"מ מפעילת אתר אבלנט (להלן "המפעילה")  לבין כל אדם המשתמש באתר (להלן: "משתמש"). במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר מבקר(ים) באתר ו/או יוצר(ים) קשר ו/או משתמש(ים) בשירות ובכך מסכים(ים) לקבל על עצמו/ם את תנאי השימוש.

4.       המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותנאים אלו יכנסו לתוקף החל מרגע פרסומם באתר. השימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאי השימוש, כפי שיהיו באותה עת.

5.       כמו כן, המפעילה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע, בשירותים שבאתר, כמו גם בכל היבט אחר שלו, לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש. מוסכם כי על אף שהמפעילה תפעל במטרה לאפשר פעילות ואספקת שירותים תקינה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות ו/או אי זמינות של התוכן, המידע והשירותים, בין אם זמני ובין אם קבוע.

6.       כל התכנים באתר לרבות אך מבלי לגרוע ברעיון העומד ביסודו, סימניו המסחריים, שירותים, עיצוב, תוכן, לרבות כל עמוד, מדור, טקסט ומודעה שהוא מכיל, ארגון, סיווג והצגת המידע והמודעות הכלולים בו, יישומי תוכנה ו/או כל חומר ומידע טכנולוגי הכלול בו (להלן: "המידע") מוגנים בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני והינם רכושה הבלעדי של המפעילה, ספקיה ו/או לקוחותיה. אין להעתיק, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע, במלואו או בחלקו, אלא בהיתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמפעילה – להבדיל משימוש לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש בלבד.

שמירת פרטיות המשתמשים

7.       המפעילה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. עם זאת, המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהמפעילה תוכל לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש שלו בשירותי האתר (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים אחרים), ולהשתמש בכל מידע כאמור לצורך הפעלת האתר, ובכלל זאת תכניו ושירותיו, כמו גם לצורכי בקרה, שיפור, שמירה ו/או פיתוח שלהם.

8.       המשתמש נותן בזאת למפעילה את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים (לרבות עדכונים בקהילת המנחמים, מודעות אבל וכל שירות אחר באתר)  ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו. ביטול ההסכמה ייעשה באמצעות פניה למפעילה ויחול על פרסומים חדשים אשר משלוחם טרם הושלם.

9.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל תהיה המפעילה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (במידה ומגיעים) למפעילה מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בין אם על ידי המפעילה ובין אם על ידי המשתמש.

10.    על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי המפעילה אינה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך על פי תנאי שימוש אלה או על פי דין כל מידע הנוגע למשתמש כפי שהוא מסר אותו למפעילה

תשלום

11.    השימוש באתר ו/או בחלקם של השירותים בו אינו כרוך בתשלום כלשהו למפעילה אלא אם צוין אחרת במפורש באתר ונתקבלה הסכמתו של המשתמש לביצוע תשלומים כאמור.  

הגבלת אחריות

12.    השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

13.    המפעילה אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של אדם ו/או משתמש, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם.

14.    המפעילה אינה אחראית על תוכנם של פרסומים, מודעות ומידע מסחרי הקיים באתר
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בין השירותים שמציע האתר ישנן קישורים (Links) לצדדים שלישיים. אין באפשרות המפעילה לשלוט, לבצע פיקוח ו/או בקרה על התכנים, המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי צדדים שלישיים. מוסכם בזה כי הצגת קישורית באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהמלצה, העדפה, הסכמה, הבעת דעה, מתן חסות ו/או עידוד בכל צורה שהיא של המפעילה, בשום צורה שהיא, לתכנים, למידע ו/או לשירותים של אחרים. למען הסר ספק, המפעילה אינה מציעה, ממליצה, מעדיפה, מסכימה, מביעה דעה, נותנת חסות, מעודדת ו/או מתייחסת לאמיתותם, תקפותם, דיוקם ו/או טיבם של התכנים, המידע, השירותים, ואף לא פרסומות, מוצרים, עמדות והצעות המוצגים באתרים של אחרים ו/או שיש אליהם הפניות מאתרים של אחרים.
כל הסתמכות, פנייה ו/או התייחסות של המשתמש לאמור לעיל נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית, ולא תהיה לו בגין זאת כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה.

15.    התוכן המוצג במודעות ובשירותי ההנצחה שבאתר מועלה על ידי המשתמשים וכן נאסף ממקורות שונים שאין למפעילה שליטה עליהם. לפיכך, אין המפעילה נושאת באחריות ואין היא ערבה לנכונות התכנים, תקפותם, דיוקם, שלמותם, טיבם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא. על אף שהמפעילה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, המשתמשים מבינים כי עשויות ליפול בו טעויות והשמטות והם אף עלולים להיות חשופים למידע פוגע, מטעה ו/או כוזב, לרבות תוכן האסור לפרסום, כאמור להלן.

16.    למען הסר ספק יודגש כי חברת נתיבי אינטרנט לישראל בע”מ לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ו/או מהסתמכות עליו. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה, שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

לעניין סעיף זה, חברת נתיבי אינטרנט לישראל בע”מ משמע, לרבות מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל המוסמך מטעמה לעניין זה.

17.    אסור למשתמשים להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם אינם למטרות שלשמן נועד האתר, כוזבים, פוגעים, בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת. בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת מודעות ופרסומים, בין אם חינם ובין אם בתשלום, דוגמת כאלה המוצעים על ידי נותני שירותים, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המפעילה בכתב ומראש.

18.    משתמשים המעלים מודעות לאתר או מוסיפים לו תוכן בכל דרך שהיא מצהירים בזה כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים שאינם בגדר הודעה על מות אדם ו/או הנצחת אדם ז"ל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל שאינם פועלים מטעמים של זדון, הוצאת דיבה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטעיה מכוונת, פרסום, כל זאת הן ביחס למנוח והן ביחס לקרובים וצדדים שלישיים אחרים ו/או שאינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם. בנוסף, מצהירים המשתמשים האמורים לעיל כי המידע שהם הוסיפו הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות ולמיטב ידיעתם אינו פוגע או מטעה.  

19.    המפעילה רשאית בכל עת לערוך, להסיר, ולסרב להעלות לאתר כל מידע, מודעה ו/או הודעה שהן, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

20.    בכל מקרה בו משתמש פעל או פועל באופן שאינו עומד, מפר, מנוגד, ו/או אסור בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל מקרה בו משתמש פעל או פועל באופן המעורר חשד סביר לאמור לעיל, בכלל זה באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית רשאית המפעילה להפסיק, להגביל ו/או לחסום באופן מיידי וללא מתן הודעה מכל סוג שהוא כל שימוש באתר, לרבות הסרת מודעות ותכנים בתשלום.  אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים כאמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.
על המשתמש יהיה לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

21.     השימוש באחדים מן השירותים המוצעים באתר כרוך בתשלום, שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ויפורסם באתר מעת לעת.

22.    המפעילה רשאית לנתק, להגביל או להפסיק את אספקת השירותים או חלק מהם בכל עת, ככלל או כלפי משתמש ספציפי ללא הודעה מוקדמת וכן אין היא נושאת באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה ו/או פגיעה, בין ישיר(ים) ובין עקיפ(ים), מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור במפעילה, באתר ו/או בשירותים שהיא מציעה, שינוים, ביטולם או הפסקתם מכל סיבה שהיא.

23.    בנוסף, אין המפעילה אחראית בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה ו/או פגיעה, בין ישיר(ים) ובין עקיפ(ים), מכל סוג ומין שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על התוכן ומשימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר, אף אם נודע למפעילה או למי מטעמה על האפשרות לנזק כאמור.

24.    למשתמש לא תהיה כל טענה מסוג כלשהו בגין הסתמכותו על המידע, התוכן, הפרסומים, הקישוריות, הדעות והעמדות המוצגים באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר ו/או מסתמך עליו.

25.    למען הספר ספק, המפעילה אינה נושאת והיא אף לא תשא באחריות כלשהי לכל טעות, פגם או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה הנובעות ו/או עשויות לנבוע כתוצאה מהשימוש באתר.

26.    בלי לפגוע בכלליות הסעיפים לעיל המשתמש מצהיר כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי השימוש בכפוף להוראות כל דין ובכפוף להוראות ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת על ידי המפעילה, ספקי שירותים וספקי המידע וכי לא ייעשה שימוש בשירותים של המפעילה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים ע"פ כל דין, והוא מתחייב לשפות את המפעילה מיד לדרישתה הראשונה בגיל כל מעשה או מחדל אסורים לרבות אך מבלי לגרוע: חדירה לחומר ו/או קובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שיבוש או הפרעה למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים התשנ"ה 1985, כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניין ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט, לרבות שליחת דואר זבל (Spam), וירוסים ותולעי מחשב.

27.    מידע והנתונים שבאתר אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), והמפעילה אינה אחראית לאבטח אותם ואף אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

28.    כל פעולה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ו/או אתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין צד ג' הרלבנטי. האתר והמפעילה אינם צד לכל עסקה כזו והם לא  ישאו בכל אחריות לנושא, מכל מין וסוג שהוא. מוסכם בזה שלא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי המפעילה בקשר עם אתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישוריות המופיעות באתר.

זמינות השירותים

29.    המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירותים יינתנו כסדרם ללא הפסקות, ללא הפרעות, ללא תקלות, ללא כשלים, ללא אי דיוקים וללא טעויות סופר ואחרות,  או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש ו/או תוצאות השימוש בשירותים שבאתר או במידע המסופק באמצעות השירותים יהיו מהימנים, אמינים, מדויקים או נכונים.

30.    המפעילה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל בלי צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

31.    המשתמש מסכים בזאת במפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים ו/או תוספות שייערכו בפרטים, בתכנים ו/או במידע של המשתמש, בין אם הוא אחראי לכך ובין אם לאו.

32.     המפעילה אינה מתחייבת שתכנים הנמצאים במועד מסוים באתר ו/או באתרים אחרים שיש אליהם הפניה או קישורית יוסיפו להתפרסם גם בהמשך.

33.    המפעילה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וכאשר יהיו לה כאלה) ולהסב את זכויותיה, בכל עת, לאחר או לאחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וכאשר תהיה לה זכות כאמור).

34.    על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מוסכם בזה כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה ומן השימוש באתר נתונה לבתי המשפט בת"א-יפו  שהוא הגורם היחיד לפיו יפורשו תנאי שימוש אלו.